Category NameDetails
Category 1CP I & CP II
Category 2CP III, CP IV & CP V
Category 3CHECKPOINT I & CHECKPOINT II
Category 4CHECKPOINT III, IGCSE I, IGCSE II, AS, AL, IBDP I, & IBDP II
Category 5