Quarter- Finals

Aryan Chhabra

Pranav Prabhu

Sripad Katrapati

Omkar Chavan

Kunal Oak

Akash Rupela

Vijay Kishore

Bhargav Narasimhan

 

3

0

3

0

3

0

3

1

 Semi-Final 1

Aryan Chhabra

Sripad Katrapati

Semi-Final 2 

Kunal Oak

Vijay Kishore

 

3

0

 

2

3

 Finals

Aryan Chhabra

Vijay Kishore

 Match for 3rd Place

Sripad Katrapati

Kunal Oak

 

3

1

 

2

3

 Winner

Aryan Chhabra

Quarter- Finals

Chahat Gupta

-

Snehal Shirpurkar

Shamika Dalvi

Lakshimi Rajaram

-

Mitali Bobdey

Somya Srivastava

 

1

0

3

0

1

0

3

0

 Semi-Final 1

Chahat Gupta

Snehal Shirpurkar

Semi-Final 2 

Lakshimi Rajaram

Mitali Bobdey

 

3

1

 

3

0

 Finals

Chahat Gupta

Lakshimi Rajaram

 Match for 3rd Place

Snehal Shirpurkar

Mitali Bobdey

 

0

3

 

0

3

 Winner

Lakshimi Rajaram

Quarter- Finals

Vijay Kishore

Akash Rupela

Kunal Oak

Sripad Katrapati

Bhargav Narasimhan

Aiman Koli

Omkar Chavan

Aryan Chhabra

 

0

2

0

2

2

0

2

1

 Semi-Final 1

Akash Rupela

Sripad Katrapati

Semi-Final 2 

Bhargav Narasimhan

Omkar Chavan

 

0

2

 

2

0

 Finals

Sripad Katrapati

Bhargav Narasimhan

 Match for 3rd Place

Akash Rupela

Omkar Chavan

 

2

0

 

0

2

 Winner

Sripad Katrapati

Quarter- Finals

Rehaan Rasheed

Brandon John

Sukant Koul

Aiman Koli

Vaishnav Nitesh

Nishad Khade

Harsh Maheshwari

Abhijeet G

 

2

0

1

1

2

0

2

0

 Semi-Final 1

Rehaan Rasheed

Sukant Koul

Semi-Final 2 

Vaishnav Nitesh

Harsh Maheshwari

 

0

2

 

0

2

 Finals

Sukant Koul

Harsh Maheshwari

 Match for 3rd Place

Rehaan Rasheed

Vaishnav Nitesh

 

1

2

 

2

0

 Winner

Harsh Maheshwari